Visitatie

Filmpje over de collegiale visitatie in het kader van het examenvak godsdienst/levensbeschouwing:

Binnen de wetgeving rond de Tweede Fase is het mogelijk om een eigen vak godsdienst als examenvak mee te laten tellen. Op alle gereformeerde scholen gebeurt dat doordat het resultaat dat leerlingen halen voor het vak godsdienst - dat voor iedereen verplicht is - mee telt binnen het combinatiecijfer. Daardoor heeft het cijfer voor godsdienst invloed op het al dan niet slagen van de leerlingen.
Op twee van de vier scholen is ook het vak Mens en Religie ingevoerd. Dit is een keuze-examenvak, waarvoor leerlingen kunnen kiezen in het vrije deel van hun profiel. Leerlingen kiezen het vak zoals andere leerlingen Frans, aardrijkskunde, biologie of welk ander vak dan ook kiezen als keuzevak naast hun profielvakken. Het cijfer voor Mens en Religie telt in de slaag/zak-regeling net zo zwaar mee als alle andere examenvakken.
Er is een visitatiegroep gevormd, waarin het Greijdanus en de GSR meedoen. De docenten in deze groep zijn geschoold in het doen van collegiale visitatie. De Besturenraad faciliteert het Regiecentrum (waarin ook het LVGS participeert). De visitatiegroep wordt vanuit GRIP ondersteund in de organisatie en inhoudelijke uitvoering van de visitatie.
De werkwijze van collegiale visitatie is ook heel goed bruikbaar op andere terreinen. Daarmee is het een manier om als GRIP met de scholen verder te werken aan het zichtbaar maken van onze kwaliteit en - waar nodig - het verbeteren daarvan. Huib van Leeuwen
(projectleider kwaliteitszorg)